Beskrivelse af Skrave Sogn anno 1864


1864 - præcis i det år, hvor Danmark tabte Sønderjylland til Tyskland, blev der udgivet en beskrivelse af alle sogne i Hertugdømmet Slesvig. Hertugdømmet strakte sig helt til Kongeåen, så Skrave var en del af det. Denne bog var den sidste udgivelse i en længere serie, hvor alle sogne og områder i Danmark blev beskrevet af en herre ved navn Trap.

Bogen er en diger sag, ca. 15 cm tyk, og som du kan se på billedet er den trykt med gotiske bogstaver.


Her kommer teksten om Skrave anno 1864 i en lidt mere læsevenlig udgave - men den oprindelige grammatik og stavemøde er bibeholdt. Så kan du jo overveje, om årenes gang dog har flyttet så meget:


Skrave Sogn, Annex til Rødding Sogn, omgivet af dette, Hjerting, Lintrup, Jels og Skodborg Sogne samt af Nørre-Jylland. Kirken, østligt i Sognet, 3 1/4 Mile sydvest for Kolding og 3 Mile nordøst for Ribe. Arealet, ca. 3781 Tdr. Land, er i den nordlige Deel høitliggende med et jevnt Affald mod Syd og Vest. Kjøbenhoved og Langetved Skove ere betydelige Levninger af den store
Farrisskov. Jordsmonnet er i den sydlige Deel af leret og i den nordlige Deel af muldsandet og sandet Beskaffenhed. Kongeaaen danner Grændsen mod Nørre-Jylland; Farrisbækken, der senere faaer Navn af Hjortvadaa, udspringer i Sognets
sydlige Deel.

I Sognet: Kirken, eenligt beliggende, Landsbyen Kjøbenhoved med Skole, Vindmølle (med hvilken er forenet et betydeligt Brændeviinsbrænderi) og Kro samt Gaarden Lundegaard, Landsbyen Langetved med Skole og Kro, endeel Udflyttersteder fra Langetved kaldes Langetvedskov, ved disse en Skole;
endvidere den lille By Krogstrup med Skole. Ialt i Sognet 32 3/4Gaarde, 131/2Gaarde og 1 1/4Gaard samt 40 Huse med Jord og 8 Huse uden Jord; deraf 23 Gaarde og 40 Huse udenfor Byerne.

Indvaanere: 758. Jordbrug er Hovederhvervet; nogen Bifortjeneste haves ved Skovarbeide. Sognet hører under Frøs og Kalslund Herreders Jurisdiction (Rødding), Haderslev Vesteramtstuedistrict (Haderslev), Vesteramts Huusfogeddistrict (Toftlund), Gram Physicatdistrict (Gram). Danner Amtets 1ste og 2det Lægd og udgjør eet Sognefogeddistrict. Sognet hører i geistlig Henseende til Ribe Stift, Tørninglehns Provsti, men Skole- og Fattigvæsen sorterer under Haderslev Amt og bestyres efter slesvigsk Lovgivning.

Kirken, som Sagnet lader være bygget af Dronning Dagmar, er opført deels af Kampesteen, deels af Muursteen, med flere Spor af Rundbuen, har et lille Taarn med Spiir, Fjælleloft, dog Hvælvinger under Taarnet, et lille Orgel. Paa den østre Gavl er i en Kampesteen indhugget tvende mystiske Figurer, som man
paa Stedet troer, i Henhold til Sagnet om Kirkens Opførelse, at skulle forestille Kong Valdemar og Dronning Dagmar. Landeveien har vistnok tidligere gaaet om begge Sider af Kirken, hvoraf den paa Egnen almindelige Talemaade: "Du staaer midt i Veien som Skrave Kirke." Den forsvundne By Skrave existerede endnu i det 14de Aarhundrede ("Scraghæ"). I Sognet har ligget to adelige Gaarde, Skravegaard i Nærheden af
Kirken og Hønsagger, men af hvilke nu ethvert Spor er forsvundet.


Ovenstående tekst er fundet på nettet, og er tilsyneladende overført til latinske bogstaver ved hjælp af moderne teknologi. Vi siger tak for det.
Vil du læse mere fra Traps beskrivelser af andre steder i nærheden af Skrave, så kan du gå til denne hjemmeside: http://www.h58.dk/Trap_Slesvig/

Ingen kommentarer: