Konstitution af Lokalrådet

Lokalrådet har konstitueret sig:

Formand: Tine Hv. Steensen
Næstformand: Frank Buur
Kasserer: Dorte Holm Hansen
Sekretær: Karsten Petersen
Medlem: Mogens Christensen

Suppleant: Berit Aa. Thuesen


Referat fra generalforsamlingen 23.02.19


1. Valg af dirigent
Karsten Nielsen valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed gyldig.

2. Valg af protokolfører
Karsten Petersen valgt.

3. Valg af stemmetællere
Berit Thuesen og Britta Mølgaard Holst.

4. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
Poul Erik Osmundsen gennemgik årets arbejde i bestyrelsen.
I Landistriktsudvalget er Kim Nielsen fra Skodborg vor repræsentant. Vi har holdt fællesmøde med Skodborg, Jels og Øster Lindet om vore ideer og opgaver. Der var en del erfaringsudveksling. Vi aftalte at arbejde sammen om offentlig transport. Vi opnår mere, når vi står sammen.
På det årlige møde med kommunen fortalte vi om vore projekter og ønsker. Vi oplever stor lydhørhed fra politikernes side.
Foreningshuset: Lokalrådet står som bindeleddet til kommunen. Huset bliver brugt rigtig meget, hvilken kommunen også er glad for.
Vi har bidraget med informationer til et Forskningsprojekt om sundhed. Vi får resultatet, når det foreligger.
Poul Erik bad alle huske på, at alle de frivillige har en travl hverdag, og derfor kan ting tage tid.

Tine Steensen fortalte om Natur og turisme. Dialog med kommune og politi om Frihedsvej, hvor der køres lidt for stærkt. Vi får ingen fartbegrænsning, men der er opsat skilte med anbefalet hastighed. Politiets ATK-vogne kommer af og til på besøg. Stisystemet med vandreruter er populært. Der er information om stierne på hjemmesiden, og vi arbejder på en bedre skiltning.
Modtager gerne gode ideer til nye opgaver.
Reklamerede for logo til bilerne.

Mogens Christensen: Affaldsindsamling. Sidst i april. 25-30 børn og voksne deltog. Heldigvis var det beskedent med affald langs vejene. 

Dorte Holm Hansen: Fysisk og psykisk sundhed. Tour de Middag havde 60 tilmeldte. Stor succes. Stort forarbejde. Men alle er glade. Vi ser heldigvis mange af de nye borgere den dag. Har rådgivet Lintrup om projektet, og de har kopieret vort koncept.
Dorte nævnte Sundhedsambassadører under Vejen Kommune. 80 har meldt sig. Arrangementer begynder at skyde op rundt omkring i kommunen. Gode ideer modtages gerne.
Vi arbejder på at få en hjertestarter i Langetved. 28. april deltager vi i Hjerteforeningens indsamling, og det giver en gratis hjertestarter til Langetved. Berit Thuesen er tovholder.
Kursus i genoplivelse var stor succes. Det bliver formentlig gentaget.
Vi har deltaget i Landdistriktskonferencen. Der var mange gode ideer. Der er penge at hente til nye projekter.
Arrangementsudvalget lavede en aften med lokale fortællere. Stor succes. Gult program laves af arrangementsudvalget. Det bruges stadig meget i de små hjem.

Karsten Petersen: Landsbypedelordning. Det fungerer godt, og rygterne er løbet ud over kommune-grænsen, så vi har haft besøg af Landdistriktsudvalget i Kalundborg Kommune, som er meget interesseret i ordningen.
Arbejdet i Bosætningsgruppen står stille lige nu.
Vi arbejder sammen med Skodborg, Jels og Øster Lindet lokalråd om emnet offentlig transport.
Karsten orienterede om nye tiltag inden for sortering af madaffald.

Frank Buur: Orienterede om mobildækning. Der er kommet mange svar på forespørgsel. Men der sker ikke noget lige nu. Arbejder videre på sagen.

Arne Jørgensen fortalte, at Rostgård Maskinstation har fået tilladelse af kommunen til at oprense og fylde det bløde areal langs Frihedsvej ved Frihedsbroen.
Simon Simonsen tilbød at lave en guidet tur for lystfiskere langs Kongeåen.
Charlotte Hammer fortalte om et nyt tilbud i SUIF, hvor man tilbyder borgere, der er i et genoptræningsforløb, at træne.
Beretningen blev taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af årsregnskab
Dorte Holm Hansen fremlagde regnskabet, som viste et overskud på 7690,67 kr.
Udgifter til skiltning ved stierne er udskudt til 2019.
Regnskabet blev godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt for to år af gangen.
På valg er: Poul Erik Osmundsen, Tine Steensen og Mogens Christensen.
PEO ønskede ikke genvalg.
Valgt blev Frank Buur, Tine Steensen og Mogens Christensen.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen
På valg er: Frank Buur.
Berit Thuesen valgt.

9. Valg af revisor
På valg er: Finn Jacobsen, som blev genvalgt.

10. Valg af suppleant til revisor
På valg er: Arne Jørgensen. Også han blev genvalgt.

11. Eventuelt
Intet til referat


Dirigenten takkede af, og formanden takkede dirigenten og de fremmødte.

KP takkede Poul Erik Osmundsen for indsatsen som formand gennem mange år.

Ingen kommentarer: