Besøg Morten Thorøes Galloway besætning ved Vamdrup

Tirsdag, d. 24. marts, kl. 19.00,

har Morten inviteret os til at komme og se hans 200 Galloway moderdyr, høre ham og Benny Lauritzen fortælle om driften, hilse på nogle af de mange nyfødte kalve m.m. Morten vil også give et indblik i, hvordan virksomheden Plejnaturen Aps drives, herunder om afgræsningen af ca. 1000 ha naturarealer i hele Sydjylland.  

Arrangementet foregår på Østerbyvej 10, Damager, 6810 Vamdrup.

Morten er vært ved en grillpølse (fremstillet af kød fra hans egne kreaturer) og en øl/vand. Der vil også blive serveret kaffe/te med kage i det opvarmede lokale, hvor man kan sidde på bænke.

Pris kr. 20,00

Der er mulighed for samkørsel fra Foreningshuset – afgang kl. 18.30

Alle fra sognet er velkomne!

Tilmelding senest fredag, 20.03.20, til Bente, tlf. 6111 1985, eller Marianne, tlf. 6154 6370 (Maksimalt deltagerantal 30 pers.)
Generalforsamling i SUIF

Skrave ungdoms og idrætsforening har generalforsamling 
onsdag den 11 marts 2020
Kl 19.00 i samværelset ved foreningshuset. 
 Dagsorden ifølge vedtægterne
 Der vil være pålægskagemand fra kl. 18.00
 Og senere kaffe og kage
 Alle er velkomne
 Hilsen SUIF

Referat af Lokalrådets generalforsamlingSkrave Lokalråd afholdt generalforsamling den 22. februar 2020.

Referat

1. Valg af dirigent
Poul Erik Osmundsen blev foreslået og valgt.
Han konstaterede generalforsamlingens lovlighed.

2. Valg af protokolfører
Valgt blev Karsten Petersen.

3. Valg af stemmetællere
Martin Boye og J.P. Oksen blev udpeget.

4. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
Tine Steensen: Har erfaret, at der nu sker en udflytning fra storbyer til landdistrikter, og det afspejler sig også i Skrave, hvor befolkningstallet er stigende.
Skrave har fået rigtig megen mediedækning både i lokale, regionale og landsdækkende medier.
Vi har deltaget i et forskningsprojekt om sundhed – som 1 blandt 3 sogne i landet, der har fokus på dette område.
Vi har fået 60.000 kr. til en Bevægelses- og balancebane rundt om Foreningshuset. Projektet er gået lidt i stå, da det kræver byggetilladelse. Der arbejdes videre på projektet.
Vi har deltaget i det årlige møde med kommunen, hvor vi får ros. Vi forsøgte at få kommunen til at tegne forsikring for alle de frivillige. Det lykkedes ikke.
Vi har arbejdet med at få en bedre mobildækning. Det er svært.
Fremover skal kommunen arbejde på et Danmark i bedre balance, det er dikteret fra Christiansborg. Vi påvirker kommunen i det omfang, vi kan.
TS har savnet en løbende kontakt med alle de øvrige foreninger og vil derfor invitere foreningerne til et fællesmøde, hvor vi drøfte bedre samarbejde. Hvordan kan vi hjælpe hinanden.
Flagstængerne i Københoved befinder sig hos Tine. I Langetved hos Kirsten og Anders Madsen. De kan lånes u/b, men man skal selv sætte op – og levere tilbage.
TS udtalte en stor tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde.

Frank Buur: Tour de middag atter en stor succes. Vi ser mange nye ansigter. Næste tour afholdes den 27. marts.
Vedr. mobildækning så er selskaberne begyndt at samarbejde mere, så måske kan vi få bedre dækning.
I Foreningshuset har vi malet Samværelset, og der kommer nye skabe op.
Pga småtyverier er der opsat et kamera mere.

Dorte Holm-Hansen: Vi samlede ind til en hjertestarter i Langetved, og det lykkedes. 15 personer deltog i indsamlingen. Der fulgte et kursus med. Og Hjerteforeningen kommer ud igen – også privat, hvis man er 8 deltagere.
Førstehjælpskursus måtte aflyses pga beskeden tilmelding.
Der bliver lavet en Caminosti på 108 km rundt til en række kirker i vor del af Sønderjylland. Projektet inddrager lokalrådene i området. Stien kommer forbi Skrave Kirke. Stor tak til de lodsejere, som har accepteret, at ruten går over deres jorder. Stien indvies 23. aug. 2020. Der er ønsker om at skaffe lokale overnatningsmuligheder.
Tour de Middag har affødt ønske om, at vi laver en form for fællesspisning. Det kunne være et fremtidigt projekt.
Nabohjælp går fra pc-baseret til app-baseret teknologi, så alle deltagere skal registrere sig på app’en. Efter generalforsamlingen kunne man få hjælp til at komme ind på app’en.

Mogens Christensen: Vor affaldsindsamling fungerer godt. Det er utroligt, hvad folk smider i vejgrøften, fx har vi fundet en 50” fladskærm. Stor tak til alle deltagere i indsamlingen.

Karsten Petersen: Landsbypedelordningen: Arne Jørgensen har valgt at træde ud af arbejdsgruppen, der styrer landsbypedel-ordningen. Gruppen består pt. derfor af Finn Jacobsen og Karsten Petersen. Arne har ligeledes trukket sig som landsbypedel, så vi skal finde flere gode borgere, som vil være med til at holde Københoved og Langetved pæne og velholdte. Der blev udtrykt en stor tak til Arne for hans store arbejde med landsbypedelordningen, som han var med til at etablere tilbage i 2010. Vi er i gang med at finde nye landsbypedeller til den kommende sæson.
Bosætning er et af indsatsområderne i Udviklingsplanen. En arbejdsgruppe har arbejdet med ideer til at øge bosætningen og få de huse, der er til salg i sognet solgt hurtigere. Gruppen er blevet indhentet af virkeligheden, da de fleste huse bliver solgt hurtigt. Samtidig oplever vi et børneboom, så gennemsnitsalderen i Skrave sogn er dalende – og befolkningstallet er stigende.
Vi er gået i samarbejde med lokalrådene i Jels, Skodborg og Øster Lindet. Vi vælger et fælles medlem af Landdistriktsudvalget og samtidig drøfter vi, hvor vi i fællesskab kan bearbejde kommunen for at få bedre forhold. I første omgang handler det om offentlig transport, cyklestier og kommunens informationsniveau.
Vi skal til næste år til at sortere vort køkkenaffald bedre, og derfor får en ny skraldecontainer, der er todelt, så vi sorterer organisk affald og restaffald hver for sig. Vi fortsætter med at sortere papir og blød plast samt glas, hård plast og metal hver for sig.
Vi har deltaget i et møde som kommunen holdt om den nye planstrategi. Oplægget handler primært om, at nye erhvervsområder placeres i nærheden af motorvejen.
Vi har fået en henvendelse fra FOF Kolding/Vejen, som ønsker at leje sig ind i Foreningshuset for at lave hold med trampolintræning. Da vi har en kontrakt med kommunen, som ikke tillader, at vi lejer lokaler i Foreningshuset ud, har vi spurgt kommunen, hvad de siger til dette. De har dispenseret fra kontrakten, så vi godt kan leje dele af huset ud. Forespørgslen bliver nu forelagt brugerrådet, som skal tage endelig stilling til, hvorvidt vi ønsker/har plads til denne aktivitet.
Herefter fulgte en opfordring til at alle tilmelder sig en nyhedsmail fra Skraves hjemmeside, således at man modtager en mail med de ting, der lægges ind på vor hjemmeside. Så får man alle informationer i sin postkasse.
I løbet af sidste år nedlagde foreningen Hjem & Kultur sig selv. Blandt andet fordi det var meget svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer. Denne problematik kender stort set alle foreninger. Derfor fulgte en opfordring til, at vi taler sammen om, hvorledes kan vi sikre, at foreningerne kan fortsætte. En mulighed, at vi samler nogle foreningsfunktioner på tværs af foreningerne. En anden er, at vi reduceres antallet af bestyrelsesmedlemmer og samtidig laver en kreds af interesserede, som vil deltage i specifikt afgrænsede projekter af kortere varighed.
Endelig løftedes sløret for en idé om at lave et jazzarrangement – Genforeningsjazz – i forsamlingshuset til efteråret. Det skal være et samarbejde mellem foreninger i Skrave, og formålet er dels at bringe liv i forsamlingshuset, dels at give jazzinteressede en god oplevelse og dels at sætte Skrave på landkortet igen.

Dirigenten takkede for den detaljerede beretning og efterlyste kommentarer.
Martin Boye kommenterede forespørgslen om trampolinfitness. Vi bør spørge Skrave Fitness, hvad deres holdning er.
Solveig Holm spurgte, om Skrave Lokalråd vil ordne kæde ved genforeningsstenen. Kommunen er forespurgt, men der sker ikke noget.
Elsebeth Gamborg spurgte, om det er muligt at indkøbe lange indsamlingsstave til affaldsindsamlingen.
Britta Mølgaard ville vide om menighedsrådet/kirken er en del af lokalrådet.
Samtidig spurgte hun, hvorvidt Arrangementsudvalget skal bestå eller hvad? Og i givet fald - hvordan.
Jørgen Kloppenborg anbefalede opsætning af skilte på Frihedsbroen, som fortæller dem, der kommer sejlende i kano, at de passerer Frihedsbroen.
Han mente endvidere, at lokalrådet bør informere om, hvordan man flager, ligesom man bør initiere flagning ved specielle højtider som fx 100-året for afstemningen.
Efter disse kommentarer, som alle blev noteret af bestyrelsen blev beretningen taget til efterretning.

5. Fremlæggelse af årsregnskab
Dorte Holm-Hansen gennemgik regnskabet, som viste et overskud på 8.249,59 kr. Heraf er Arrangements-udvalgets beholdning på 7376, 45 kr. indregnet.
Martin Boye ville gerne vide, om vi har spurgt kommunen, hvorvidt den vil betale forsikring for de frivillige. Der er spurgt, og det vil den ikke. Martin mente, at vi skal spørge igen. Måske i fritidsudvalget.
Jørgen Kloppenborg advokerede for, at lokalrådet bør lave arrangement i 2020. Det har været drøftet flere gange, og da der er rigtig mange arrangementer har lokalrådet valgt at give Hjemstavnsforeningen en underskudsgaranti vedr. dilettantforestillingen Landeværn. Endvidere kan det omtalte jazzarrangement være vort bidrag. JK mente endvidere, at forsikringer æder mange penge af budgettet.
Regnskabet blev herefter godkendt.

6. Indkomne forslag
Ingen forslag.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Dorte Holm-Hansen og Karsten Petersen er på valg.
DHH genopstiller ikke.
Berit Aagaard Thuesen blev foreslået sammen med Karsten Petersen.
Begge blev valgt.

8. Valg af suppleant til bestyrelsen
Per Sønning blev forslået og valgt.

9. Valg af revisor
Finn Jacobsen blev genvalgt.

10. Valg af suppleant til revisor
Arne Jørgensen ønskede ikke genvalg.
I stedet blev Poul Erik Osmundsen valgt.

11. Eventuelt
H.C. Nielsen foreslog, at nogen finder ud af at overtage den røde malers udstilling, når han ikke vil have den mere.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Tine Steensen takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen samt alle fremmødte for deres deltagelse.


22.2.2020
Karsten Petersen


Hyggelig fastelavnsfest

Årets fastelavnsfest blev traditionen tro afholdt i Foreningshuset, hvor ca. 40 fint udklædte børn og voksne deltog i løjerne.  


Skrave Sogns kattedronninger og kattekonger blev kåret.

Generalforsamling - Skrave Hjemstavnsforening

Der afholdes ordinær generalforsamling

tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00


i Københoved Forsamlingshus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Efter kaffen vil Jørgen Larsen, Odense, fortælle og vise billeder fra sin bog ”Andere Methoden” om prøjsernes chikane og hvordan et bryllup i Københoved resulterede i udvisning af flere af byens beboere.

Alle er velkomne

Bestyrelsen

Præmiespil 2019/20


Så er vi klar med en ny sæson af vores lokale Præmiespil.
Hver 2. måned året igennem udtrækkes 13 numre. Gevinsterne fordeles således:


Det først udtrukne nummer vinder 500 kr. Det 2. og 3. nummer vinder hver 100 kr.
Derefter trækkes der 10 numre på hver 50 kr.

Sæson 2019/20 er følgende numre udtrukket:


August:
29
180,108
187,77,117,133,209,36,169,30,195,178.


Okt:
154,
169,36,
56,8,57,105,184,159,96,123,124,131.

December.
122
99,117
211,129,75,22,66,61,52,32,193,110.

Februar.
11
1, 88
176, 97, 158, 114, 170, 210, 57, 165, 185 100.

Vi ønsker tillykke til vinderne. 

Bliver du også slettet i Nabohjælp??

Nabohjælp overgik til app i foråret 2019. Flere end 120.000 er allerede kommet med på appen, men hvordan ser det ud i Skrave?

Alle nabohjælpere, som ikke har logget ind på appen inden maj 2020, bliver slettet.Undgå at blive slettet - kom over på app'en..
Du kan få hjælp til komme på app'en umiddelbart efter Lokalrådets generalforsamling lørdag den 22/2  2020, kl 9.30. Så mød op og HUSK din smartphone.

Kort infofilm om app'en:
https://youtu.be/ykXNLehAz3g


Skrave Lokalråd