Forslag til vedtægter til foreningen Skrave for alle.

                                                                                       

Foreningen Skrave for Alle

 Bilag B 1 – 31.01.24                    Forslag til VEDTÆGTER

 

 1. Navn og hjemsted
  Foreningens navn er ”Skrave for Alle”.
  Foreningen er hjemmehørende i Skrave Sogn i Vejen Kommune, og den har adresse hos formanden.
  Aktiviteter kan afholdes under navnet ”Skrave”.

 2. Formål
  Foreningens formål er at understøtte alle aktiviteter for borgerne i Skrave med fokus på aktiviteter frem for administration.
  Skrave for Alle er en flerstrenget forening, som tilbyder alle foreninger og aktiviteter i Skrave at være en del af foreningen.
  “Skrave for Alle” vil varetage lokalsamfundets interesser over for Vejen Kommune og andre instanser.
  Vision:
  At udvikle vores velfungerende lokalsamfund, hvor vi sikrer relevant fornyelse af aktiviteter og styrker de allerede velfungerende.
  Mission:
  Vi vil gerne engagere alle borgere i Skrave
  Vi vil styrke fællesskabet og det sociale liv
  Vi vil vedligeholde og udbygge foreningslivet gennem folkeoplysende, idrætslige og sociale aktiviteter
  Vi vil tilbyde et lokalsamfund, hvor alle føler sig velkomne til at deltage og til at tage ansvar
  Vi vil styrke lokalsamfundet og gøre det lettere at være frivillig.

 3. Foreningens opbygning
  Skrave for Alle" er opbygget som en flerstrenget forening, som rummer alle de aktiviteter i Skrave, der ønsker at være en del af foreningen.
  Foreningen er bygget op omkring aktiviteterne med en lille ledelse kaldet Koordinationsudvalget og nødvendige stabsfunktioner som hjælp til dem, der driver aktiviteterne.
  Alle aktiviteter fordeles på 3 områder: Aktiviteter, Drift og vedligehold samt Motion.
  I området motion samles alle de aktiviteter, hvor medlemmerne er berettiget til tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.
  “Skrave for Alle" kan tilmelde sig relevante forbund og interesseorganisationer.

 4. Medlemsforhold
  Som medlem betragtes alle, der er bosiddende i Skrave Sogn samt alle, der betaler kontingent til en aktivitet i Skrave for Alle. Alle medlemmer er opstillingsberettigede og har stemmeret på generalforsamlingen.
  En person kan kun have 1 medlemskab.

Børn under 15 år har ikke stemmeret.
Koordinationsudvalget kan udnævne æresmedlemmer, som derved bliver kontingentfri.
Medlemmerne er forpligtet til at overholde vedtægter og øvrige bestemmelser.


Medlemmer kan til enhver tid melde sig ud af foreningen mod at betale eventuel restance. Eventuelt forudbetalt kontingent refunderes ikke.

 

 1. Ledelse
  Foreningen ledes af et Koordinationsudvalg bestående af 1 formand, 1 sekretær, 1 økonomiansvarlig og 2 medlemmer samt 2 suppleanter, som alle vælges på den årlige generalforsamling. Medlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Suppleanterne dog for 1 år.
  Koordinationsudvalgets fordeling af ansvarsområder beskrives i en forretningsorden, som udvalget beslutter efter hver generalforsamling. Samtidig udpeges en næstformand, som kan træde i formandens sted.
  Koordinationsudvalget kan bede personer uden for udvalget om at varetage specifikke opgaver. Disse har dog ikke stemmeret på udvalgets møder.
  Alle lederposter etc. er ulønnede. Koordinationsudvalget kan beslutte at dække frivilliges omkostninger til fx kørsel, telefon og it-udstyr, som er nødvendigt for at kunne udfylde posten.
  Koordinationsudvalget kan beslutte at købe ekstern hjælp til specifikke opgaver.
  Koordinationsudvalget holder mindst 1 årligt møde, hvor 1-3 repræsentanter for hver Aktivitet kan deltage.
  Koordinationsudvalget afholder et årligt møde for alle medlemmer, hvor hver enkelt Aktivitet gør rede for sine aktiviteter.

 2. Økonomi
  Der laves et årligt budget over alle forventede indtægter og udgifter samt større investeringer.
  Alt bogføres på den enkelte Aktivitets post i regnskabet, så der til enhver tid er overblik over, hvorvidt aktiviteterne giver overskud eller underskud.
  Kontingent/deltagergebyr fastsættes af den enkelte Aktivitet.
  Som udgangspunkt skal alle aktiviteter være udgiftsneutrale, men der skal også være overskudsgivende aktiviteter.
  Foreningens formue placeres i et eller flere pengeinstitutter.

 3. Generalforsamling
  Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
  Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel via de lokale medier – som minimum på Skraves hjemmeside og Facebook.
  Koordinationsudvalgets sekretær er referent.
  Beslutninger – undtagen vedtægtsændringer og foreningens opløsning – træffes ved almindeligt flertal.
  Ved personvalg kræves relativt flertal. Vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal.
  Ugyldige og blanke stemmer tælles ikke med ved stemmeoptælling.
  Forslag  fremsendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  Ingen kan vælges mod sin vilje.
  Referatet underskrives af dirigent og referent, og det arkiveres på papir og elektronisk.


  Dagsordenen skal som minimum indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Koordinationsudvalgets beretning fremlægges til efterretning.
  4. Regnskabet fremlægges til godkendelse.
  5. Indkomne forslag.
  6. Budget fremlægges til godkendelse.
  7. Valg til Koordinationsudvalget.
       I lige år vælges formand, sekretær og ét medlem.
       I ulige år vælges økonomiansvarlig og ét medlem.
       De vælges på baggrund af skriftlige forslag og ved skriftlig afstemning.
       Der vælges 2 suppleanter hvert år.                                                     
  8. Hvert år vælges 1 revisor for 2 år, samt 1 revisorsuppleant for 1 år.
  9. Eventuelt

 4. Ekstraordinær generalforsamling
  Ekstraordinær generalforsamling, som indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling, afholdes hvis Koordinationsudvalget eller mindst 25 medlemmer ønsker det.
  Indkaldelsen skal indeholde en begrundet dagsorden.
   
 5. Regnskab og revision
  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
  Koordinationsudvalget drager omsorg for, at der løbende føres regnskab over alle indtægter og udgifter i forbindelse med afholdte aktiviteter etc. Den ansvarlige for hver enkelt aktivitet leverer alle bilag til ledelsen.
  Den økonomiansvarlige udarbejder årsregnskab med resultatopgørelse og balance, som revideres af revisorerne, som påser at årsregnskabet er regnskabsmæssigt korrekt og udtryk for rimelige dispositioner. Revisorerne skal forsyne årsregnskabet med en påtegning.

 6. Tegningsret og hæftelse
  Skrave for Alle” tegnes af formand og 1 andet medlem af Koordinationsudvalget i forening.
  Dog skal køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt lånoptagelse over 25.000 kr. godkendes på en generalforsamling.
  Skrave for Alle” hæfter alene med sine aktiver.
  Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser, og har ikke krav på nogen del af aktiverne.
  I tilfælde af uansvarlige og/eller groft retsstridige handlinger kan et medlem dog blive ansvarlig for tab, som påføres tredjemand.

 7. Opløsning
  Til foreningens opløsning kræves ¾ flertal af de fremmødtes stemmer på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Der gælder samme afstemningsregler som ved en ordinær generalforsamling.
  Indkaldelsen skal indeholde en begrundet dagsorden.
  Ved opløsning udlodder generalforsamlingen – efter Koordinationsudvalgets oplæg - foreningens aktiver til aktiviteter og almene formål i Skrave.

Ingen kommentarer: